ภาษาสงขลา (โดยสังเขป)

 

ภาษาสงขลา: (โดยสังเขป) หน้า 1   / หน้า 2 หน้า 3 /  หน้า 4  

ภาษาสงขลา  : (โดยสังเขป) หน้าที่ 4


เทียบเสียงวรรณยุกต์ ภาษากรุงเทพฯ กับภาษาสงขลา

 

 เสียงวรรณยุกต์ และประเภทอักษร

 กรุงเทพฯ

 สงขลา

หมายเหตุ

สามัญ อักษรกลาง คำเป็น     

กา    ตา    ปู  ฯลฯ

 

สามัญ อักษรต่ำ คำเป็น        

คา    งา     นา  ฯลฯ

 

สามัญ อักษรต่ำ คำเป็น

ยา

 

สามัญ

 

 

สามัญ

 

 

สามัญ

จัตวา

 

 

สามัญเพี้ยน

 
 

จัตวา

 

 

เอก อักษรกลาง คำเป็น

เก่า    เต่า    เป่า ฯลฯ

 

เอก อักษรสูง คำเป็น

เข่า    ไผ่    ใส่   ฯลฯ

 

เอก อักษรเดี่ยว คำเป็น

ใหม่    ใหญ่     หน่วย  ฯลฯ

 

เอก อักษรกลาง คำตาย เสียงสั้น

 แกะ  แตะ  ปะ  ฯลฯ

 

เอก อักษรกลาง คำตายเสียงยาว
   
เกิด  แจก  แตก  ฯลฯ

 

เอก อักษรสูง คำตาย เสียงยาว
ขูด  ถูก  ผูก  ฝาก  ฯลฯ

 

เอก อักษรสูง คำตาย เสียงสั้น
ขบ  ถัก  ผัก  ฯลฯ

 

เอก อักษรเดี่ยว คำตาย เสียงยาว

หนวด  หมาก  หมอก  หลอก ฯลฯ

 

เอก อักษรต่ำ คำตาย เสียงยาว

เฉพาะ ย  บางคำ เช่น  อยาก  หยวก

 

 

เอก

 

 

เอก

 

 

เอก

 

 

เอก

 

 

เอก

 
 

 เอก

 

 

เอก

 
 

 เอก

 

 

เอก

 

 

 

จัตวา

 

 

ตรี

 

 

ตรี

 

 

สามัญ

 

 

สามัญ

 
 

 ตรีเพี้ยน

 

 

ตรี

 
 

 ตรีเพี้ยน

 

 

สามัญ

 

 

 

 

โท  อักษรกลาง  คำเป็น

เก้า  เจ้า  ต้น  ป้า  บ้า  ฯลฯ

 

โท  อักษรสูง  คำเป็น

ข้าว  เสื้อ  ห้า  ฯลฯ

 

โท  อักษรต่ำ (คู่ )  คำเป็น

เชื่อ  พ่อ  แม่    ฯลฯ

 

โท  อักษรต่ำ (เดี่ยว )  คำเป็น

เสียงยาว    หน้า  หม้อ  เหล้า  ฯลฯ

 

โท  อักษรต่ำ  คำตาย   เสียงยาว

เชือก  นาก  ฟูก  พวก  ฯลฯ

 

โท

 

 

โท

 

 

โท

 

 

โท

 

 
 

โท 

 

สามัญ

 

 

ตรีเพี้ยน

 

 

เอกเพี้ยน

 

 

ตรีเพี้ยน

 

 
 

เอกเพี้ยน

 

 

ตรี  อักษรกลาง  คำเป็น บางคำ

เกี้ยว

 

ตรี  อักษรต่ำ  คำเป็น

 น้า  ค้า  ม้า   ย้าย   ฯลฯ

 

ตรี  อักษรกลาง  คำตาย

เจ๊ก

 

ตรี  อักษรต่ำ  คำตาย

คิด  นึก  มัด  ยก  ฯลฯ

 

ตรี

 

 

ตรี

 

 

ตรี

 

 

ตรี

สามัญ

 

 

เอก

 

 

จัตวา

 

 

เอก

 

 

 

 

 

 

สงขลาเรียกเจ๊กว่า จีน    คำเจ๊ก ไม่ค่อยใช้

จัตวา  อักษรกลาง  คำเป็น  (บาง
คำ) 

 เก๋ง  ก๋ง

 

จัตวา  อักษรสูง  คำเป็น        

ขา  ฝน  สูง

จัตวา  อักษรต่ำ  คำเป็น     หลาน  หนี  หมู   ฯลฯ

 

จัตวา

 
 

 

จัตวา

 

 จัตวา

สามัญ

 

 


ตรี

 

 ตรี

 

 ข้อสังเกต   เสียงตรีเพี้ยนของสงขลา  = โท + ตรี

คัดลอกมาจาก    คำบรรยายภาษาไทยขั้นสูงของชุมนุมภาษาไทย ของคุรุสภา
( จัดพิมพ์สำหรับสมาชิกของชุมนุม  ) พิมพ์ที่โรงพิมพ์คุรุสภาพระสุเมรุ     นายกำธร
สถิรกุล  ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
 ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๑   วิชานิรุกติศาสตร์  เรื่องภาษาถิ่น
(ฉบับที่ ๑ - ๒ )   นางสาวซ่อนกลิ่น
พิเศษสกลกิจ  บรรยาย  หน้า ๗๘๐ - ๘๐๒

  หน้าแรก      

  

ปรับปรุงหน้าเวบเมื่อ 09/01/2555
Copyright © 2001-2012 : The hut of Plugmet,  All rights Reserved.
Developed by คนโบราณ ,   e-mail plugmet54@gmail.com
 


 


ภาพจาก
http://www.geocities.com/aroonsangob/

รูปหน้าบท
หนังตะลุง : ศิลปะถิ่นใต้

  

Free Web Hosting