บันทึก
ขนำริมทุ่งปลักเหม็ด
The Hut of Plugmet

A little bit of flora & language.

 


 แหล่งข้อมูล/อ้างอิง
 

แหล่งข้อมูล/อ้างอิง
 

เกี่ยวกับภาษาสงขลา 
   ข้อมูลปฐมภูมิ
: ข้อมูลเรื่องคำและสำเนียงภาษาสงขลาสอบถามจาก
   ผู้สูงอายุในชุมชนรอบๆสนามบินหาดใหญ่
   ( เก็บข้อมูลตั้งแต่ เมษายน 2546 ) อาทิ เช่น

นางเหี้ยง แก้วบริสุทธิ์ (2465 - 2552)
บ้านหลาสังสี
 
ต.ทุ่งตำเสา
    อ.หาดใหญ่   จ. สงขลา
นายเจี้ยน รองสวัสดิ์ 
(ผู้เฒ่าทุ่งปลักเหม็ด) ( 2469 -   )
109/3  
ซอยทวดพรหม ม.6  ต.ควนลัง
 อ.หาดใหญ่
   จ.สงขลา
นางเกลื้อม อุทัยหอม (2472 -   )
บ้าน
ทอนคลอง 
51  .9   ต.โคกม่วง   อ.คลองหอยโข่ง  จ. สงขลา

ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเพลงร้องเรือ,เพลงชาน้อง

 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการค้นคว้า
1.  คำบรรยาย ภาษาไทยขั้นสูง  ของชุมนุมภาษาไทยของคุรุสภา

      (จัดพิมพ์สำหรับสมาชิกของชุมนุม)
 พิมพ์ที่โรงพิมพ์คุรุสภาพระสุเมรุ
      นายกำธร
 สถิรกุล  ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา 19 กรกฎาคม
พ.ศ.2511

     วิชานิรุกติศาสตร์  เรื่องภาษาถิ่น (ฉบับที่ 1 - 2 )     นางสาวซ่อนกลิ่น
     พิเศษสกลกิจ  ผู้บรรยาย  หน้า 780 - 802

2.   หลักภาษาไทย ชุด ป.ม.    สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์  :  พิมพ์ที่ห้างหุ้น
     ส่วนจำกัดการพิมพ์เกื้อกูล  159/7-8  ท่าเขียวไข่กา  บางกระบือ พระ
     นคร   นายธวัชชัย ไชยชนะ   
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา  2506

3.  พระราชรัตน์มงคลโกศลอนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ
     พระราชรัตน์มงคลโกศล (ขาว อุทยเถระ) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2546
 
    ณ เมรุชั่วคราว วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร
 
    "  กลอนศัพท์ภาษาถิ่นภาคใต้ (สงขลา) โดย น.อุไรกุล (พระครูนิเทศ
         ธรรมาภรณ์)


 

เกี่ยวกับอักขระขอมไทย

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการค้นคว้า
ตำราเรียน อักษรโบราณ
   เรียบเรียงโดย  สวัสดิ์   วิเศษวงษ์
(หน้าที่ 17- 48)สำนักพิมพ์วงษ์สว่างจัดจำหน่ายพิมพ์ที่บริษัทบพิธการ
พิมพ์ จำกัด  70 ถนนราชบพิธ กทม.2  โทร. 222-5555,  221-9781
นายยอดยิ่ง โสภณ   ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา พ.ศ.2524


   

HOME

 


 

เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ฯ

1.  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
     ที่มีอยู่ในเวบไซท์ริมทุ่งปลักเหม็ด :
 นจ.
 นายเจี้ยน  รองสวัสดิ์ 
(ผู้เฒ่าทุ่งปลักเหม็ด) ( 2469 -  )
109/3  
ซอยทวดพรหม ม.6  ต.ควนลัง
 อ.หาดใหญ่
   จ.สงขลา
  

2.  ภาพพันธุ์ไม้ในเวบไซท์นี้   ส่วนใหญ่ถ่ายจากต้นไม้
ใบหญ้าที่
ผู้เฒ่าฯและผู้จัดทำเวบนี้ สะสมไว้(ปลูกไว้)ริมขนำ
รวมทั้งที่มีอยู่ตามธรรมชาติในทุ่งปลักเหม็ดข้างๆ
Runway
สนามบินหาดใหญ่, ใน
"ป่ากัน" หลังหมู่บ้าน Airport, หลัง
หมู่บ้านแมนดาริน ม
.6 ตำบลควนลัง  และในป่าชุมชน หลัง
วัดวิเวกวนาราม   ตำบลทุ่งตำเสา
อำเภอหาดใหญ่  จังหวัด
สงขลา

 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการค้นคว้า
1.  หนังสือ ไม้ดอกและไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ
 
    ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
     ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ  12 สิงหาคม 2535

2.  Flora of Thailand  ข้อมูลพันธุ์ไม้เมืองไทย
     จาก Nationaal-Herbarium-Nederland

3.  สารานุกรมพืช   สำนักหอพรรณไม้ กรมอุทยาน
      แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

4.   fernSiam.com เพื่อคนรักต้นไม้และชื่นชอบเฟิน

5.   เวบไซท์ Natureloveyou.sg

6.   เวบไซท์ Dave's Garden.com
      For Gardeners ... By Gardeners

เกี่ยวกับภาษามลายู/อินโดนีเซีย

1. คำบรรยายภาษาไทยขั้นสูง  ของชุมนุมภาษาไทย
    ของคุรุสภา
(จัดพิมพ์สำหรับสมาชิกของชุมนุม)   พิมพ์
    ที่โรงพิมพ์คุรุสภาฯ  นายกำธร  สถิรกุล ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
    19 กรกฎาคม
พ.ศ.2511
      - วิชานิรุกติศาสตร์ เรื่องภาษามลายู    ขุนศิลปะกิจจ
    พิสัณห์  ผู้บรรยาย หน้า 640-703
 

2Kamus Bahasa Melayu - Bahasa Thai
   
oleh  Aziz   bin Muhammad Isa
    พจนานุกรม ภาษามลายู - ภาษาไทย โดย อาซีซ
    บิน มูฮัมมัด  อีซา : สำนักพิมพ์ อักษรวัฒนา

3.  Center for Southeast Asian Studies
     Northern   Illinois University

4.  Dr Bhanot's Malay-English 
     
Cyber- Dictionary

 
Developed by คนโบราณ ,   e-mail plugmet54@gmail.com
Free Web Hosting